Vedtægter

Vedtægterne vil midlertidigt være tilgængelig herunder indtil hjemmesiden bliver opdateret fredag den 17. januar. Herefter vil de igen være at finde under 'Downloads'.

Vedtægter Rollespilsforeningen Harreskoven 2019

§ 1            

Foreningens navn er Rollespilsforeningen Harreskoven.

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2           

Foreningens formål

 • Stk. 1: Foreningen har til formål at arrangere levende rollespil for børn, unge og voksne, herunder særligt månedlige arrangementer i Hareskoven, for derigennem at skabe sociale relationer og et aktivt fællesskab hvor foreningens medlemmer motiveres til at udfolde sig fysisk, praktisk og kreativt.

§ 3

Medlemmer

 • Stk. 1: Medlemskab af foreningen kan opnås af enhver der er fyldt 15 år og har interesse i foreningen og dennes aktiviteter, samt tilslutter sig formålsparagraffen. Der kan fra bestyrelsens side gives dispensation til yngre medlemmer.
 • Stk. 2 Medlemskab opnås ved at indbetale det på generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.
 • Stk. 3: Medlemskabet dækker sig fra 1. januar indeværende år til udgangen af februar efterfølgende år.
 • Stk. 4: Foreningens medlemmer opnår økonomiske fordele ved dennes arrangementer, og besidder stemmeret ved generalforsamlingen.
 • Stk. 5: Et medlemskab kan ophæves af et flertal i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis det givne medlem handler i grov modstrid med foreningens formål og/eller regler. Vedkommende medlem har dog ret til at forelægge sagen ved næstkommende generalforsamling.

§ 4

Foreningens økonomi

 • Stk. 1: Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i fællesskab.
 • Stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege ét eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens konti herunder via elektroniske bankprodukter.
 • Stk. 3: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for overfor medlemmerne at sikre åbenhed omkring foreningens økonomi.

§ 5

Regnskab og revision

 • Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • Stk. 2: Det af revisoren godkendte regnskab samt budget for det følgende år gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer ved regnskabsårets afslutning. Offentliggørelse sker på foreningens hjemmeside.

§ 6

Generalforsamling

 • Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året.
 • Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger inden afholdelsen på foreningens hjemmeside.
 • Stk. 4: Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden generalforsamlingen.
 • Stk. 5: Generalforsamlingens endelige dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage inden afholdelsen.
 • Stk. 6: Generalforsamlingen mister sin beslutningskompetence, hvis ikke minimum 10 % af foreningens medlemmer er fremmødt.

§ 7

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning, arrangørgruppens og andre udvalgs beretninger
 3. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

§ 8

Stemmeret og afstemning

 • Stk. 1: Stemmeret ved generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller per brevstemme.
 • Stk. 2: Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog iagttages de i § 11 angivne undtagelser hertil.
 • Stk. 3: Afstemning sker ved håndsoprækning. Et fremmødt medlem kan dog henstille til dirigenten, at en afstemning i stedet finder sted ved skriftlig tilkendegivelse.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer forlanger dette. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
 • Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter at krav herom er fremkommet. Indkaldelsen offentliggøres senest 14 dage inden afholdelsen på foreningens hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingens endelige dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage inden afholdelsen.
 • Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling besidder samme legitimitet som den ordinære samme.

§ 10

Bestyrelsen

 • Stk. 1: Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der ligeledes er ansvarlig for afviklingen af foreningens arrangementer.
 • Stk. 2: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesgrupper opstilles i samlede enheder på minimum 3 personer. I kandiderende grupper skal angives en formand, en sekretær og en kasserer.
 • Stk. 3: Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter, at vedkommende er fyldt 15 år, samt opstiller ved generalforsamlingen, det være sig personligt eller per skriftlig henvendelse til formanden.
 • Stk. 4: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinjer, og det er tilsvarende den samlede bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.
 • Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg under foreningen og overlade ansvar og kompetencer til disse – beføjelser af økonomisk karakter dog kun efter skriftlig aftale.
 • Stk. 6: Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Stk. 7: Bestyrelsen redegør regelmæssigt overfor medlemmerne for dens handlinger og beslutninger.

§ 11

Opløsning af foreningen/ændring af vedtægter

 • Stk. 1: Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af dennes vedtægter behandles ved generalforsamlingen. Vedtagelse af sådanne forslag forudsætter 2/3 flertal fra fremmødte medlemmer. Ophævelse af foreningen forudsætter yderligere at mindst 1/4 af foreningens medlemmer tiltræder forslaget.
 • Stk. 2: Ved opløsning af foreningen overgår dennes indestående midler til foreningen Bifrost – Landsforeningen for Rollespil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *